Algemene Voorwaarden

§ 1 Algemeen 

1. De volgende verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties, tenzij wij voor bepaalde transacties specifieke voorwaarden hebben vastgelegd, bijv. voor bestellingen in de onlineshop. Indien andere Algemene Voorwaarden in strijd zijn met onze verkoopvoorwaarden, gelden uitsluitend onze verkoopvoorwaarden. Voorwaarden van de besteller die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden worden door ons niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid daarvan. Onze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing indien de levering aan de besteller zonder voorbehoud door ons wordt uitgevoerd, terwijl ons voorwaarden van de besteller bekend zijn die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden.

2. Alle afspraken die ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst tussen ons en de besteller worden gemaakt, dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

3. Onze verkoopvoorwaarden gelden tegenover ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) tevens voor alle toekomstige transacties met de besteller.

§ 2 Offerte, aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Tenzij uit de orderbevestiging iets anders voortvloeit, is onze offerte vrijblijvend. Speciaal uitgewerkte offertes zijn vanaf de datum van de offerte dertig kalenderdagen geldig.

2. Indien de bestelling dient te worden gekwalificeerd als aanbod in de zin van § 145 BGB, kunnen wij dit aanbod binnen 14 kalenderdagen door toezending van een orderbevestiging of levering van het bestelde artikel aanvaarden. Na afloop van deze termijn geldt het aanbod als afgewezen. Indien wij geen orderbevestiging opstellen, geldt onze factuur als bevestiging.

3. Met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige documenten behouden wij ons de eigendoms – en auteursrechten voor. Dit geldt tevens voor schriftelijke documenten die als "vertrouwelijk" zijn bestempeld. Doorgifte daarvan aan derden is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Op verzoek dienen deze documenten te worden teruggegeven zonder dat kopieën worden behouden. 

§ 3 Prijzen

1. Tenzij uit de orderbevestiging iets anders voortvloeit, gelden onze prijzen "af fabriek", exclusief verpakking; De verpakkings- en transportkosten worden apart in rekening gebracht.

2. De wettelijke omzetbelasting is niet bij onze prijzen inbegrepen; Deze wordt tegen het wettelijke tarief apart vermeld in de factuur.

3. Indien tussen de datum waarop de overeenkomst wordt gesloten en de overeengekomen leveringsdatum meer dan zes maanden liggen, of indien de dienstverlening om redenen waarvoor de besteller verantwoordelijk is pas na het verstrijken van voornoemde periode kan plaatsvinden, zijn onze prijzen van toepassing die gelden op het moment van levering of terbeschikkingstelling. Indien de prijsverhoging hoger is dan de stijging van de index van de kosten van levensonderhoud is de besteller gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. 

§ 4 Levertijden

1. De door ons aangegeven levertijd begint pas te lopen zodra alle technische zaken zijn geregeld.

2. Informatie over levertijden is in principe vrijblijvend, tenzij schriftelijk een specifieke levertijd is overeengekomen. Wij zijn aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen indien de onderliggende koopovereenkomst een transactie betreft die voor een bepaald tijdstip dient plaats te vinden in de zin van § 286 lid 2 punt 4 BGB of § 376 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB).

3. Indien de besteller met de aanvaarding in gebreke blijft of andere medewerkingsverplichtingen schendt, zijn wij gerechtigd vergoeding van de door ons geleden schade, inclusief eventuele extra kosten, te vorderen. In dit geval gaat ook het risico van toevallige ondergang of toevallige verslechtering van het gekochte artikel op het moment waarop de besteller met de aanvaarding in gebreke blijft over op de besteller.

§ 5 Verzending en risico-overgang

1. Het risico gaat op het moment van overdracht of op het moment waarop de besteller met de aanvaarding in gebreke blijft over op de besteller.

2. Verpakking vindt plaats op de wijze die in de handel gebruikelijk is. Verpakkingen worden apart in rekening gebracht tegen kostprijs en niet teruggenomen. De besteller is verplicht de verpakkingen voor eigen rekening af te (laten) voeren. 

§ 6 Aansprakelijkheid

1. Wij sluiten aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid bij de nakoming van onze verplichtingen uit, tenzij sprake is van schending van essentiële contractuele verplichtingen, schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid of garanties of claims op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet. Hetzelfde geldt voor de schending van verplichtingen door onze wettelijke vertegenwoordigers en hulpkrachten.

2. Indien bedrijfs- of onderhoudsinstructies en mengadviezen niet worden opgevolgd, wijzigingen aan de producten worden aangebracht, onderdelen worden vervangen of verbruiksmaterialen worden gebruikt, vervalt iedere garantie, tenzij de besteller een deugdelijk gemotiveerde bewering dat het gebrek door deze omstandigheid is veroorzaakt weerlegt.

3. Aansprakelijkheid voor normale slijtage is uitgesloten. 

§ 7 Verjaring 

1. Rechten op grond van gebreken aan gebruikte artikelen verjaren één jaar na aflevering van het artikel.

2. Rechten die niet zijn gebaseerd op een gebrek aan het artikel verjaren na één jaar.

3. In afwijking van punt 1 en punt 2 gelden de wettelijke termijnen indien de aansprakelijkheid berust op opzet of een verstrekte garantie. 

§ 8 Eigendomsvoorbehoud 

1. Wij behouden ons de eigendom van het gekochte artikel voor totdat alle betalingen die zijn verschuldigd op grond van de leveringsovereenkomst zijn ontvangen. In geval van contractbreuk door de besteller, met name schuldenaarsverzuim, zijn wij gerechtigd het gekochte artikel terug te nemen. Terugname van of beslaglegging op het onder voorbehoud geleverde gekochte artikel heeft altijd ontbinding van de overeenkomst tot gevolg. Wij zijn na terugname van het gekochte artikel bevoegd dit artikel opnieuw te verkopen, waarna de verkoopopbrengst wordt verrekend met de schulden van de besteller, onder aftrek van redelijke verkoopkosten.

2. De besteller is verplicht om iedere beslaglegging op de onder voorbehoud geleverde artikelen en andere maatregelen van derden onmiddellijk schriftelijk aan ons te melden en de pandhouders in kennis te stellen van het eigendomsvoorbehoud. Indien de derde niet in staat is om de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn verbonden aan een rechtsvordering in de zin van § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (ZPO) aan ons te vergoeden, is de besteller aansprakelijk voor de schade die hierdoor voor ons ontstaat. 

§ 9 Betaling 

1. Tenzij anders overeengekomen, dienen onze facturen na facturatie binnen 8 dagen met aftrek van een korting van 2% of binnen 30 dagen na de factuurdatum zonder aftrek netto te worden betaald.

2. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om cheques of wissels te weigeren. Aanvaarding vindt altijd uitsluitend plaats als betaling voor onze prestatie. Disconto- of wisselkosten zijn voor rekening van de besteller en zijn onmiddellijk opeisbaar.

3. Indien gegronde twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de besteller, met name indien de besteller een cheque niet inwisselt of zijn betalingen staakt, zijn wij gerechtigd de volledige resterende schuld opeisbaar te stellen, ook indien wij cheques hebben geaccepteerd. Daarnaast zijn wij gerechtigd vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te eisen.

4. Indien de besteller zijn betalingen definitief staakt en/of met betrekking tot zijn vermogen een insolventieprocedure of een gerechtelijke of buitengerechtelijke akkoordprocedure wordt gestart, zijn wij tevens gerechtigd de overeenkomst ten aanzien van het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te ontbinden.

5. Indien de besteller in gebreke blijft met betaling, zijn wij gerechtigd betaling van rente wegens te late betaling te eisen conform de wettelijke bepalingen. Indien wij kunnen aantonen dat hierdoor hogere schade voor ons is ontstaan, zijn wij gerechtigd deze schade te claimen.

6. De besteller heeft alleen recht op verrekening indien zijn tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, onbetwist zijn of door ons zijn erkend. Daarnaast is de besteller uitsluitend bevoegd om een retentierecht uit te oefenen indien zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie. 

§ 10 Arbitrageprocedure 

Wij nemen niet deel aan arbitrageprocedures met consumenten volgens de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen. 

§ 11 Partiële ongeldigheid 

Mocht een bepaling van de onderhavige voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van een andere bepaling of afspraak tussen de besteller en ons. 

B) Bijzondere bepalingen voor bedrijven 

Binnen de relatie met bedrijven gelden in aanvulling op de sub A) vastgelegde bepalingen de volgende bepalingen: 

§ 1 Garantie 

1. Gebreken aan de geleverde artikelen, inclusief de handleidingen en andere documenten, worden na een overeenkomstige mededeling van de gebruiker door de leverancier verholpen. Dit gebeurt naar keuze van de koper door kosteloos herstel of vervangende levering. In geval van vervangende levering is de koper verplicht het gebrekkige artikel terug te geven. Rechten op grond van gebreken aan nieuwe of gebruikte artikelen verjaren één jaar na levering van het artikel.

2. Indien een gebrek niet binnen een redelijke termijn kan worden verholpen of de vervangende levering om andere redenen als mislukt dient te worden beschouwd, kan de koper naar zijn keuze verlaging van de vergoeding (mindering) eisen of de overeenkomst ontbinden. Er kan pas van worden uitgegaan dat het herstel is mislukt indien de leverancier in voldoende mate in de gelegenheid is gesteld om over te gaan tot herstel of vervangende levering zonder dat het gewenste resultaat is bereikt, indien herstel of vervangende levering onmogelijk is, indien dit door de leverancier wordt geweigerd of in onredelijke mate wordt uitgesteld, indien gegronde twijfel bestaat over de kans op succes of indien dit om andere redenen niet van de leverancier kan worden gevergd. 

§ 2 Onderzoeks- en reclamatieplicht 

De besteller kan zijn garantieaanspraken bij wederzijdse handelstransacties alleen doen gelden indien de besteller de onderzoeks- en reclamatieverplichtingen die op grond van § 377 en § 378 HGB voor hem gelden behoorlijk is nagekomen. Reclamering dient schriftelijk plaats te vinden. 

§ 3 Doorverkoop 

Doorverkoop van ons artikel onder de inkoopprijs is uitsluitend toegestaan met onze uitdrukkelijke goedkeuring. 

§ 4 Aansprakelijkheid 

Aansprakelijkheid voor niet-voorzienbare schade is uitgesloten, tenzij sprake is van opzettelijke niet-nakoming van verplichtingen, schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid of garanties of claims op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet. 

§ 5 Eigendomsvoorbehoud 

In aanvulling op de sub A) in § 8 vastgelegde bepalingen geldt het volgende: 

a) Wij behouden ons de eigendom van de geleverde artikelen voor totdat alle vorderingen zijn voldaan waarop wij op welke rechtsgrond dan ook jegens de besteller recht hebben. 

b) In afwijking van de sub A) opgenomen § 8 heeft jegens handelaars terugname van het gekochte artikel niet ontbinding van de overeenkomst tot gevolg, tenzij wij dit uitdrukkelijk schriftelijk hebben verklaard. Ongeacht onze aanspraak op uitvoering van de overeenkomst zijn wij gerechtigd om na afloop van een termijn die aan de besteller is gesteld voor het nakomen van een verplichting teruggave van het artikel te eisen, indien de besteller zijn verplichting jegens ons niet of niet stipt nakomt en/of op ongeoorloofde wijze omgaat met de onder eigendomsvoorbehoud geleverde artikelen. Indien de besteller de overeenkomst heeft uitgevoerd, dienen wij de artikelen te overhandigen.

c) Indien levering aan de besteller heeft plaatsgevonden ten behoeve van de uitoefening van zijn bedrijf mogen de artikelen in het kader van de normale bedrijfsvoering worden doorverkocht. In dit geval draagt de besteller echter reeds nu voor alsdan alle vorderingen ter hoogte van het eindbedrag van de factuur (inclusief omzetbelasting) van onze vordering over aan ons, die door de doorverkoop door de besteller worden verkregen op zijn afnemers of derden, onafhankelijk van het feit of het gekochte artikel zonder of na verwerking is doorverkocht. In geval van doorverkoop van de artikelen op krediet dient de besteller tegenover zijn afnemer zijnerzijds de eigendom voor te behouden. De rechten en aanspraken jegens zijn afnemer die voortvloeien uit dit eigendomsvoorbehoud draagt de besteller hierbij over aan ons.

d) Een eventuele be- of verwerking van de onder voorbehoud geleverde artikelen voert de besteller kosteloos voor ons uit. In geval van verwerking, koppeling, vermenging of menging van de onder voorbehoud geleverde artikelen met andere artikelen die geen eigendom van ons zijn, hebben wij recht op het daaruit voortvloeiende mede-eigendomsaandeel in het nieuwe artikel naar rato van de waarde van het gekochte artikel (eindbedrag van de factuur inclusief omzetbelasting) ten opzichte van de overige verwerkte artikelen ten tijde van de verwerking, koppeling, vermenging of menging. Indien de besteller de exclusieve eigendom van een nieuw artikel verkrijgt, geldt als overeengekomen dat de besteller de evenredige mede-eigendom daarvan overeenkomstig bovengenoemde berekening aan ons overdraagt en het artikel kosteloos voor ons bewaart. Indien de onder voorbehoud geleverde artikelen samen met andere artikelen, ongeacht het feit of verwerking, koppeling, vermenging of menging heeft plaatsgevonden, worden doorverkocht, geldt de onder punt 3 sub c overeengekomen voorafgaande overdracht slechts voor het bedrag van de factorwaarde van de onder voorbehoud geleverde artikelen die samen met de andere artikelen zijn doorverkocht.

e) Indien onder voorbehoud geleverde artikelen als essentieel onderdeel worden geïnstalleerd op het perceel van de besteller, draagt ​​de koper reeds nu voor alsdan de vorderingen die voortvloeien uit de verkoop van het perceel of eigendomsrechten met betrekking tot het perceel inclusief alle bijkomende rechten over aan ons.

f) Wij verplichten ons ertoe de aan ons gestelde zekerheden op verzoek van de besteller vrij te geven, voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de vorderingen waarvoor zij als zekerheid dienen met meer dan 10% te boven gaat; De zekerheden die worden vrijgegeven, kunnen vrij door ons worden gekozen. 

§ 6 Risico-overgang 

1. Tenzij uit de orderbevestiging iets anders voortvloeit, is levering "af fabriek" overeengekomen.

2. Het risico gaat over op de besteller zodra de zending is overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert of ten behoeve van verzending onze fabriek heeft verlaten. Indien de verzending door toedoen van de besteller vertraging oploopt of niet wordt uitgevoerd, gaat het risico op het tijdstip van de mededeling dat de zending klaar is voor verzending over op de besteller.

3. Op verzoek van de besteller worden leveringen in zijn naam en voor zijn rekening verzekerd. 

§ 7 Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank, plaats van uitvoering 

1. Op de onderhavige voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de besteller en ons is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het internationale privaatrecht en het UN-kooprecht.

2. Bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor onze zetel in Münster. Wij zijn echter tevens gerechtigd een rechtsvordering in te stellen tegen de besteller bij de rechtbank die bevoegd is voor zijn zetel.

3. Tenzij uit de orderbevestiging iets anders voortvloeit, is onze zetel Münster. 

Stand: 5/2023

 § 1 Werkingssfeer en aanbieder

(1) De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van consumenten die worden afgewikkeld via de onlineshop van WEICON GmbH & Co. KG.

(2) Het assortiment in onze onlineshop is uitsluitend gericht op consumenten die het 18e levensjaar hebben voltooid.

(3) Al onze leveringen, diensten, aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de onderhavige Algemene Voorwaarden.

(4) De contracttaal is uitsluitend Duits.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1) De presentatie en weergave van artikelen in de onlineshop geldt niet als bindende aanvraag voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het betreft een vrijblijvende uitnodiging om in de onlineshop artikelen te bestellen.

(2) Door te klikken op de button "Bestel nu met betalingsverplichting" doet u een bindend koopaanbod (§ 145 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB)).

(3) Na ontvangst van het koopaanbod ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail, waarin wij bevestigen dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Ook deze ontvangstbevestiging geldt nog niet als aanname van uw koopaanbod. Een overeenkomst komt door de ontvangstbevestiging nog niet tot stand.

(4) Een koopovereenkomst met betrekking tot het desbetreffende artikel komt pas tot stand indien wij uitdrukkelijk verklaren dat wij het aanbod aannemen of het artikel – zonder voorafgaande uitdrukkelijke verklaring dat wij het aanbod aannemen – naar u verzenden.

§ 3 Prijzen

De op de website genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting en overige prijsbestanddelen en exclusief eventuele verzendkosten.

§ 4 Betalingsvoorwaarden, schuldenaarsverzuim

(1) Betaling vindt naar keuze plaats met creditcard of via Paypal.

(2) Bij betaling met creditcard wordt de koopsom ten tijde van de bestelling op uw creditcard gereserveerd ("authorisatie"). Op het moment dat wij het artikel naar u verzenden, wordt het bedrag daadwerkelijk afgeschreven van uw creditcardrekening.

(3) Kosten die ontstaan als gevolg van het annuleren van een betalingstransactie vanwege onvoldoende saldo op uw rekening of het verstrekken van onjuiste bankgegevens zijn voor uw rekening.

§ 5 Verrekening, retentierecht

(1) U heeft alleen recht op verrekening indien uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld of door ons niet wordt betwist.

(2) U kunt een retentierecht uitsluitend uitoefenen indien uw tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

§ 6 Levering, eigendomsvoorbehoud

(1) Tenzij anders overeengekomen, vindt levering van het artikel tegen vergoeding plaats vanuit ons magazijn op het door u opgegeven adres.

(2) Kosten die ontstaan door vermelding van onjuiste of onvolledige adresgegevens zijn voor uw rekening.

(3) Het artikel blijft ons eigendom totdat de volledige koopsom is voldaan.

§ 7 Annulering

Informatie over uw recht op annulering en de annuleringsvoorwaarden zijn te vinden onder de hiervoor beschikbaar gestelde link

§ 8 Transportschade

(1) Indien artikelen met duidelijke transportschade worden geleverd, wordt u verzocht onmiddellijk bij de bezorger te reclameren over deze gebreken en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

(2) Indien u verzuimt te reclameren of contact op te nemen, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke garantierechten. U helpt ons echter om onze eigen rechten tegenover de transporteur c.q. de transportverzekeraar uit te oefenen.

§ 9 Garantie

(1) Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn uw garantierechten gebaseerd op de wettelijke bepalingen van het Duitse kooprecht (§ 433 e.v. BGB).

(2) De verjaringstermijn voor garantieaanspraken bij gebruikte artikelen bedraagt, in afwijking van de wettelijke bepalingen, één jaar. Deze beperking is niet van toepassing op claims wegens schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid of schending van een essentiële contractuele verplichting die dient te worden nagekomen om de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken, en op de nakoming waarvan de andere partij regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting), alsmede claims wegens andere schade die zijn gebaseerd op de niet-nakoming van verplichtingen door opzet of grove nalatigheid aan de zijde van de gebruiker of zijn hulpkrachten.

(3) Voor het overige gelden ten aanzien van de garantie de wettelijke bepalingen.

§ 10 Aansprakelijkheid

(1) Onbeperkte aansprakelijkheid: Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede in de zin van de Duitse productaansprakelijkheidswet. Voor eenvoudige nalatigheid zijn wij aansprakelijk in geval van schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid van personen.

(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij eenvoudige nalatigheid zijn wij uitsluitend aansprakelijk in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting die dient te worden nagekomen om de correcte uitvoering van de overeenkomst überhaupt mogelijk te maken, en op de nakoming waarvan u regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichting). De aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is beperkt tot het bedrag van de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare schade, met het ontstaan waarvan normaal gesproken rekening dient te worden gehouden. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt tevens ten gunste van onze hulpkrachten.

§ 11 Overmacht

Indien het ten gevolge van omstandigheden waarvoor geen van beide partijen verantwoordelijk is, bijv. natuurrampen, epidemieën, stakingen of uitval van belangrijke technische infrastructuur ("overmacht"), tijdelijk of permanent onmogelijk is om de overeengekomen diensten te verlenen, worden partijen ontheven van hun wederzijdse dienstverleningsverplichtingen. In dit geval is het indienen van schadeclaims of het vorderen van vergoeding van onkosten uitgesloten.

§ 11 Consumentenarbitrage

De Europese Commissie heeft een internetplatform voor het online beslechten van geschillen ingericht. Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit koop- en dienstverleningsovereenkomsten die online zijn gesloten. Het platform is bereikbaar via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

WEICON GmbH & Co. KG neemt echter niet deel aan arbitrageprocedures met consumenten volgens de Duitse wet op de beslechting van consumentengeschillen.

§ 12 Slotbepalingen

(1) Mocht(en) een of meer bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen.

(2) Op overeenkomsten tussen ons en u is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van de United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, "UN-kooprecht").

Stand: 31/03/2020

 § 1 Algemeen

1. Onze inkoopvoorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle tussen WEICON en de leverancier gesloten overeenkomsten. Voorwaarden van de leverancier die in strijd zijn met of afwijken van onze verkoopvoorwaarden worden door ons uitsluitend erkend voor zover wij uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid daarvan. Onze inkoopvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle toekomstige handelsbetrekkingen, ook indien zij niet nogmaals uitdrukkelijk worden overeengekomen. Onze inkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing indien de levering van de leverancier zonder voorbehoud door ons wordt aangenomen, terwijl ons voorwaarden van de leverancier bekend zijn die in strijd zijn met of afwijken van onze inkoopvoorwaarden.

2. Alle afspraken en verklaringen die ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst tussen ons en de leverancier worden gemaakt c.q. afgelegd, dienen, voor zover in de onderhavige Algemene Voorwaarden niet is voorgeschreven dat zij schriftelijk dienen te worden vastgelegd, in tekstvorm te worden vastgelegd.

3. Onze inkoopvoorwaarden gelden tegenover ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) tevens voor alle toekomstige transacties met de leverancier.

§ 2 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Aan het aanbod tot het sluiten van een koopovereenkomst (bestelling) zijn wij drie weken gebonden. De leverancier kan het aanbod uitsluitend binnen deze termijn van drie weken aannemen door middel van een overeenkomstige mededeling aan ons.

2. Met betrekking tot afbeeldingen, tekeningen, calculaties en overige documenten behouden wij ons de eigendoms – en auteursrechten voor. Dit geldt tevens voor schriftelijke documenten die als "vertrouwelijk" zijn bestempeld. Doorgifte daarvan aan derden is uitsluitend toegestaan met onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Op verzoek dienen deze documenten te worden teruggegeven zonder dat kopieën worden behouden.

§ 3 Betalingen

1. De door WEICON in de bestelling aangegeven prijs is bindend en geldt franco huis, tenzij door partijen iets anders wordt overeengekomen. De verpakkingskosten zijn bij de prijs inbegrepen. De prijzen zijn inclusief de geldende wettelijke omzetbelasting. Alle facturen van de leverancier dienen het door WEICON aangegeven bestelnummer te bevatten.

2. Tenzij met de leverancier een afwijkende afspraak is gemaakt, dienen betalingen binnen tien werkdagen, gerekend vanaf het tijdstip van levering van het artikel door de leverancier en ontvangst van de factuur, met 2% korting of binnen 30 dagen netto plaats te vinden.

3. WEICON bezit de volledige wettelijke verrekenings- en retentierechten. Wij zijn gerechtigd alle aanspraken die voortvloeien uit de koopovereenkomst zonder toestemming van de leverancier over te dragen aan derden.

§ 4 Levertijden

1. De door WEICON in de bestelling aangegeven levertermijn of -datum is voor de leverancier bindend.

2. Indien de leverancier met de levering in gebreke blijft, kan WEICON de wettelijke aanspraken doen gelden. Indien WEICON een schadeclaim indient, is de leverancier gerechtigd aan te tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de niet-nakoming van verplichtingen.

§ 5 Garantie en aansprakelijkheid

1. WEICON controleert binnen een redelijke termijn of bij de ontvangen artikelen sprake is van afwijkingen in kwaliteit en/of kwantiteit. Met betrekking tot duidelijke gebreken geldt dat tijdig wordt gereclameerd indien een reclamatie binnen vijf werkdagen vanaf het tijdstip van ontvangst van het artikel door WEICON wordt verzonden en de reclamatie vervolgens door de leverancier wordt ontvangen. Met betrekking tot verborgen gebreken geldt dat tijdig wordt gereclameerd indien een reclamatie binnen vijf werkdagen vanaf het tijdstip waarop zij worden ontdekt door WEICON wordt verzonden.

2. WEICON bezit jegens de leverancier de wettelijke rechten wegens gebreken, en de leverancier is jegens WEICON in de wettelijke omvang aansprakelijk. Rechten wegens gebreken verjaren 36 maanden na het tijdstip waarop het risico is overgegaan, tenzij hierover een afwijkende afspraak is gemaakt.

3. Wij sluiten aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid bij de nakoming van onze verplichtingen uit, tenzij sprake is van schending van essentiële contractuele verplichtingen, schade als gevolg van schending van leven, lichaam of gezondheid of garanties of claims op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet. Hetzelfde geldt voor de schending van verplichtingen door onze wettelijke vertegenwoordigers en hulpkrachten.

§ 6 Aansprakelijkheid van de leverancier, verzekeringsdekking

1. Indien een derde van WEICON een schadevergoeding eist op grond van productschade waarvoor de leverancier verantwoordelijk is, dient de leverancier WEICON op eerste verzoek te vrijwaren van alle aanspraken van derden, met inbegrip van de noodzakelijke kosten van het verweer tegen deze aanspraken, indien de oorzaak is gelegen binnen het controle- en organisatiebereik van de leverancier.

2. Indien WEICON op grond van een schadegeval in de zin van § 6 punt 1 een terugroepactie dient uit te voeren, is de leverancier verplicht om alle kosten aan WEICON te vergoeden die resulteren uit of verband houden met de terugroepactie. WEICON zal, voor zover dit mogelijk is en met het oog op het tijdsverloop van haar kan worden gevergd, de leverancier in kennis stellen van de inhoud en de omvang van de terugroepactie en hem in de gelegenheid stellen dienaangaande een standpunt in te nemen. Verdergaande wettelijke aanspraken van WEICON blijven onverlet.

3. De leverancier is verplicht om voor de desbetreffende artikelen een productaansprakelijkheidsverzekering met een passende dekking af te sluiten en aan te houden. Daarbij wordt de dekking in onderling overleg vastgesteld. Verdergaande wettelijke aanspraken van WEICON blijven onverlet.

4. Indien een derde jegens WEICON aanspraken doet gelden op grond van het feit dat de levering een wettelijk eigendomsrecht van die derde schendt, verplicht de leverancier zich om WEICON op eerste verzoek van deze aanspraken te vrijwaren, met inbegrip van alle noodzakelijke kosten die in verband met de aanspraken van de derde en het verweer daartegen voor ons ontstaan, tenzij de leverancier niet verwijtbaar heeft gehandeld. Wij verplichten ons uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier de aanspraken van de derde te erkennen en/of met de derde afspraken te maken met betrekking tot deze aanspraken. De verjaringstermijn voor deze vrijwaringsaanspraken bedraagt 36 maanden, gerekend vanaf het tijdstip waarop het risico is overgegaan.

§ 7 Ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding

1. Indien de leverancier de contractueel aangegane verplichting niet of niet conform de overeenkomst nakomt, kunnen wij na het vruchteloos verstrijken van een redelijke termijn om alsnog aan zijn verplichting te voldoen de overeenkomst ontbinden en schadevergoeding in plaats van uitvoering eisen.

2. Het recht op ontbinding van de overeenkomst komt ons met name toe indien de leverancier zijn verplichting tot geheimhouding in de zin van § 9 schendt.

3. Indien de leverancier de levering staakt of een aanvraag voor het starten van een insolventieprocedure indient, zijn wij eveneens gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

4. Het recht op buitengewone opzegging om een gewichtige reden bij duurovereenkomsten blijft onverlet.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud, cessie van vorderingen

1. Wij maken bezwaar tegen regelingen en verklaringen van de leverancier waarbij de eigendom wordt voorbehouden indien zij verder gaan dan het eenvoudige eigendomsvoorbehoud.

2. Rechten en verplichtingen van de leverancier die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden gecedeerd of overgedragen. § 354a van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) geldt onverminderd.

3. Alle door WEICON aan de leverancier overhandigde onderdelen, documenten en overige zaken blijven ons eigendom. De leverancier mag deze uitsluitend met onze schriftelijke toestemming buiten de werkingssfeer van deze overeenkomst gebruiken en/of doorgeven aan derden c.q. voor deze derden toegankelijk maken. Nadat de desbetreffende overeenkomst is uitgevoerd, dient de leverancier deze zaken voor eigen rekening onverwijld aan WEICON terug te geven.

§ 9 Gegevensverwerking en geheimhouding

1. Wij zijn gerechtigd alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen gegevens met betrekking tot de leverancier in de zin van artikel 6 lid 1 onder b) AVG te verwerken.

2. De leverancier is verplicht om alle aan hem verstrekte tekeningen, schema's, afbeeldingen, berekeningen, modellen, monsters en andere documenten geheim te houden, tenzij zij algemeen bekend zijn of voor het publiek toegankelijk worden gemaakt. De leverancier mag deze zaken uitsluitend met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming aan derden bekendmaken of doorgeven, mits hij de desbetreffende derde tot een vergelijkbare geheimhouding heeft verplicht. Voor schending van de overeenkomst door ingeschakelde derden is de leverancier jegens ons op dezelfde wijze aansprakelijk als voor schendingen die door de leverancier zelf worden begaan.

3. De verplichting tot geheimhouding blijft ook na beëindiging van de overeenkomst gelden. De verplichting tot geheimhouding vervalt pas indien en voor zover de in de verstrekte documenten vastgelegde kennis algemeen bekend is geworden.

4. Indien de leverancier deze verplichting tot geheimhouding schendt, is hij een contractuele boete verschuldigd aan ons. De hoogte van de contractuele boete wordt door ons in redelijkheid bepaald, waarbij de redelijkheid in geval van verschil van mening hierover door de bevoegde rechtbank dient te worden beoordeeld. Verdergaande aanspraken blijven onverlet.

§ 10 Diversen

1. Mocht een bepaling van de onderhavige voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van een andere bepaling of afspraak tussen de leverancier en ons. Bij vertalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden is in geval van twijfel de Duitse versie bepalend.

2. Op de onderhavige voorwaarden en alle rechtsverhoudingen tussen de leverancier en ons is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het internationale privaatrecht en het UN-kooprecht.

3. Bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor onze zetel in Münster. Wij zijn echter tevens gerechtigd een rechtsvordering in te stellen tegen de leverancier bij de rechtbank die bevoegd is voor zijn zetel.

Date: 05/2021